Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG


Postanowienia ogólne:

Właścicielem i administratorem Serwisu, jest Poradnia Psychologiczna Bogusława Saik siedzibą w Kętrzynie (11-400) przy ul. Wojska Polskiego 9, NIP: 742-000-35-23, REGON: 281097421, adres poczty elektronicznej: poradniaketrzyn@gmail.com, tel. +48 514 815 222.
Serwis prowadzony jest w celu świadczenia usług dostępnych drogą elektroniczną (Usługi) oraz sprzedaży dostępu do Szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych.
Informacje o prezentowanych w Serwisie Szkoleniach i materiałach edukacyjnych, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone.
Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy.
Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu.
Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży dostępu do Szkoleń i materiałów edukacyjnych objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.
Użytkownik korzystając z Serwisu potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulamin określa w szczególności:
rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
tryb postępowania reklamacyjnego.
Regulamin dotyczący szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych stanowi odrębny dokument.
Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
Regulamin obowiązuje w zakresie Usług w nim określonych.


Definicje:

Z Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://elearningportal.pl/ wraz z wszystkimi jego podstronami oraz na stronach powiązanych, na których niniejszy Regulamin jest zawarty. Elearningportal - Poradnia Psychologiczna Bogusława Saik siedzibą w Kętrzynie (11-400) przy ul. Wojska Polskiego 9, NIP: 742-000-35-23, REGON: 281097421, adres poczty elektronicznej: poradniaketrzyn@gmail.com, tel. +48 514 815 222.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Klient – Użytkownik dokonujący zamówienia w ramach Serwisu.
Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikowi umieszczanie Szkoleń, którymi jest zainteresowany, na prywatnej liście, która umożliwia późniejsze zawarcie Umowy.
Poprzednia najniższa cena - najniższa cena danego Szkolenia jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub w przypadku, gdy dane Szkolenie jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, najniższa cena danego Szkolenia, która obowiązywała w okresie od dnia dostępności danego Szkolenia do dnia wprowadzenia obniżki.
Przedsiębiorca – Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiIDG.
Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu.
Usługa - usługi świadczone przez Elearningportal drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, uregulowane niniejszym Regulaminem.
Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Elearningportal i Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż biletu wstępu lub kodu dostępu na Szkolenie/ materiały edukacyjne.
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.
Szkolenie on line– usługa on-line polegająca na organizacji i przeprowadzeniu przez Elearningportal wykładów m.in. w tematyce szeroko pojętej psychologii, których dokładny opis i cena znajdują się w Serwisie.
Szkolenie stacjonarne- usługa stacjonarna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu przez Elearningportal wykładów m.in. w tematyce szeroko pojętej psychologii, których dokładny opis i cena znajdują się w Serwisie.
Szkolenie wyjazdowe- usługa wyjazdowa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu przez Elearningportal wykładów m.in. w tematyce szeroko pojętej psychologii, których dokładny opis i cena znajdują się w Serwisie.
Kurs – usługa on line, polegająca na udostępnieniu nagrania z materiałem edukacyjnym.


Usługi świadczone drogą elektroniczną:

Za pośrednictwem Serwisu, Elearningportal świadczy następujące Usługi:
dostarczanie treści,
kalendarz Szkoleń,
koszyk,
Referencje i Opinie,
wtyczki portali społecznościowych,
formularz kontaktowy,
inne Usługi dostępne w Serwisie, aktualnie dostępne dla Użytkowników.
Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu, Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.


Usługa Dostarczania treści:

Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczania treści rozpoczyna się w momencie otwarcia dowolnej strony Serwisu oraz kończy się w momencie zamknięcia ostatniej strony Serwisu.
Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczanych treści jest nieodpłatne, lecz wymaga posiadania dostępu do sieci Internet.
Dostarczane treści dotyczą Usług, jak również innych produktów oferowanych przez Elearningportal, lecz nieobjętych Regulaminem, informacji o aktualnościach, wydarzeniach, eventach dotyczących Elearningportal lub związanych z tematyką psychologii oraz rozwoju marki.
Dostarczane treści mogą zawierać również informacje o kontrahentach biznesowych i podmiotach powiązanych ze Elearningportal lub jego obszarami zainteresowań i działalności.


Kalendarz Szkoleń:

Korzystanie z Kalendarza rozpoczyna się w momencie jego wyświetlenia w Serwisie oraz kończy w momencie zamknięcia Serwisu lub przejścia do innego miejsca w Serwisie.
Kalendarz Szkoleń umożliwia wyświetlanie informacji o Szkoleniach oraz ich terminach.
Korzystając z usługi Kalendarza Szkoleń Użytkownik może zapoznać się z wcześniejszymi jak i z przyszłymi planowanymi i dostępnymi Szkoleniami, ich opisem oraz ceną, a następnie dodać je do Koszyka oraz dokonać zakupu.


Koszyk:

Świadczenie usługi Koszyka rozpoczyna się w momencie umieszczenia w nim danego Szkolenia/ kursów/materiału edukacyjnego przez Klienta.
Skorzystanie z Usługi Koszyka wymaga rejestracji w Serwisie.
Z Koszyka Klient może bezpośrednio przejść do zawarcia Umowy i dokonania płatności za Szkolenie.
Zakończenia świadczenia Usługi Koszyka następuje w momencie usunięcia wszystkich Szkoleń z Koszyka.


Referencje i Opinie:

Elearningportal pozyskuje Referencje i Opinie (np. opinie, polecenia, referencje i inne formy wyrażania oceny) Użytkowników korzystających z oferowanych przez Elearningportal usług i towarów, uczestników szkoleń, eventów i wydarzeń oraz publikuje je w Serwisie i wykorzystuje do innych form promocji.
Referencje i Opinie są pozyskiwane poza Serwisem, w ramach kontaktów indywidualnych.
Wystawione Referencje i Opinie są publikowane w Serwisie z oznaczeniem imienia i nazwiska za zgodą osoby wystawiającej opinię.
Opinia nie może zawierać treści objętych prawami własności intelektualnej osób trzecich.
Autor Referencji i Opinii może w każdej chwili zgłosić wniosek o usunięcie treści z Serwisu.
Opinie pochodzą wyłącznie od osób, które skorzystały z usług Elearningportal, a tym samym są weryfikowane przez Elearningportal pod kątem pochodzenia od podmiotów, którzy faktycznie skorzystały z usługi.
Wtyczki do portali społecznościowych:
W zakresie wtyczek portali społecznościowych Elearningportal wyłącznie udostępnia wtyczki poprzez ich odpowiednie zamieszczenie w Serwisie.
Wtyczki do portali społecznościowych umożliwiają przejście Użytkownika z Serwisu bezpośrednio do firm powiązanych z Elearningportal prowadzonego w serwisie społecznościowym.
Zarówno samo działanie wtyczek, jak i portali społecznościowych odbywa się na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych portali społecznościowych i jest niezależne od Elearningportal.
W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Elearningportal nie ponosi odpowiedzialności za działanie wtyczek i portali społecznościowych.


Formularz kontaktowy:

Użytkownik ma możliwość skontaktować się ze Elearningportal za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
W celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć „Wyślij”.
Przedstawiciel Elearningportal skontaktuje się z Użytkownikiem poza Serwisem w jeden podanych przez Użytkownika sposobów (e-mail, telefon).


Złożenie zamówienia - Szkolenie on-line/kursy/materiały edukacyjne:

Zawarcie Umowy między Klientem, a Elearningportal następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w Serwisie na warunkach wskazanych poniżej.
Prezentacja Szkolenia on-line/kursy/materiały edukacyjne wraz z ich ceną regularną w Serwisie nie stanowi oferty jego zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży po zaakceptowaniu przez Elearningportal złożonego przez Klienta zamówienia.
Elearningportal umożliwia Klientowi złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu w następujący sposób:
Klient dodaje wybrane Szkolenie on line/ kurs/ materiały edukacyjne do Koszyka poprzez wybór polecenia "KUP SZKOLENIE”, po czym przechodzi do realizacji zamówienia, Aby zrealizować zamówienie, Klient w Koszyku wybiera przycisk „ZAMAWIAM”, a następnie samodzielnie wypełnia formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.
W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy.
W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami wykonującymi działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy oraz adresu firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP., zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy o VAT.
W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Szkoleń lub usług, Elearningportal może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Szkoleń lub Klienta, Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” w formularzu zamówienia, Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Elearningportal, Klientowi wyświetlany jest formularz zawierający informacje określone w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności takie jak cena łączna wybranych Szkoleń oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy, W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
Elearningportal ma prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji Zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Elearningportal niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
W przypadku nieotrzymania przez Elearningportal płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem lub płatność elektroniczną, zamówienie zostaje oznaczone jako "oczekuje na wpłatę".
Wówczas Elearningportal może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.
Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach zamówienia oferty.
Po złożeniu zamówienia Elearningportal niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Elearningportal Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Elearningportal o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Elearningportal Serwis zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy jest cena umieszczona przy danym Szkoleniu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
Ceny zamieszczone przy danym Szkoleniu:
stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich, nie zawierają informacji w zakresie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy, Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona zostaje po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz formy płatności, w ostatnim kroku złożenia zamówienia.


Ważność kursów:

Zakupione materiały są do pobrania formie plików PDF/WORD/WIDEO dożywotnio.


Płatność:

Płatność może być dokonana w formie:
kartą kredytową lub debetową online,
przelewu z konta bankowego,
przelewu internetowego.
Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie uznania środków na rachunku bankowym Elearningportal Po zawarciu Umowy, Elearningportal* przesyła Klientowi dostęp do szkolenia/kursów/materiały edukacyjne na adres e-mail podany podczas składania zamówienia


Odstąpienie

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży dostępu do szkolenia on-line może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania dostępu do szkolenia odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny, składając Elearningportal oświadczenie o odstąpieniu od tej Umowy, chyba że do daty realizacji Szkolenia pozostało mniej niż 7 dni, o czym Konsument został poinformowany.
Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie może być wysłane: pismem na adres Elearningportal, w formie elektronicznej na adres: poradniaketrzyn@gmail.com Elearningportal ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności.
Elearningportal dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, jest on skreślany z listy uczestników Szkolenia.


Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje dot. problemów z korzystaniem z Serwisu mogą być zgłaszane Elearningportal pocztą elektroniczną na adres email: poradniaketrzyn@gmail.com


Każda reklamacja winna zawierać:

dane Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej; szczegółowy opis problemu, Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 2 lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Elearningportal niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Elearningportal niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany.
Elearningportal udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Elearningportal, nie wpływa na uprawnienia Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Elearningportal nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


Wyłączenie odpowiedzialności:

Elearningportal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Usługi spowodowane:
utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym Elearningportal nie mogło zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi, szkodami wywołanymi korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem, niekompatybilnym środowiskiem cyfrowym Użytkownika, niezgodnym z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Elearningportal, Elearningportal nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Użytkownika.


Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z Serwisu:

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
posiadanie urządzenia o sile sprzętowej wystarczającej do odtworzenia Usługi w rozdzielczości Full HD,
połączenie z siecią Internet,
oprogramowanie pozwalające przeglądanie stron www,
posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
włączenie usługi JavaScript.
Korzystanie z Serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.
W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
Korzystanie z Serwisu co do zasady jest nieodpłatne.
Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania aktywnego połączenia z siecią Internet.
Ewentualne koszty połączenia internetowego ponosi Użytkownik zgodnie z regulaminem i cennikiem usług wybranego przez siebie dostawcy usług telekomunikacyjnych.
Serwis zawiera informacje o Szkoleniach/kursach/materiałach edukacyjnych oraz umożliwia ich zakup i uiszczenie płatności.
Użytkownik jest informowany w Serwisie o cenie Szkoleń oraz innych produktów i usług wymagających uprzedniego uiszczenia opłaty.
Ochrona danych osobowych
W celu realizacji Umowy oraz rejestracji konta na serwisie Elearningportal przetwarza dane osobowe Użytkowników.
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Elearningportal w następujących celach:
umożliwienia korzystania ze Szkoleń/kursów/materiałów edukacyjnych przez Użytkowników, rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania i weryfikacji rozliczeń pomiędzy Stronami – art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu w celu realizacji Umowy – art. 6 ust. 1 lit. F RODO;
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego i rachunkowego– art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa określone w RODO, w szczególności: prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Elearningportal oraz tryb realizacji praw zostały zawarte w Polityce prywatności Elearningportal dostępnej tutaj: polityka-prywatnosci Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, infolinia: 606 950 000. Osoby, które uważają, że ich dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo, mają prawo skierować sprawę do organu nadzoru.
W każdym przypadku zachęcamy do uprzedniego kontaktu ze Elearningportal celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.
Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług objętych tym Regulaminem, tj. Dostępów na szkolenia/kursy/materiały edukacyjne, a zatem informacja o przetwarzaniu danych osobowych również dotyczy wyłącznie ww. zakresu.
Niezależnie od powyższego, jeżeli osoba, której dane dotyczą korzysta również z innych produktów lub usług Elearningportal lub w inny sposób jest lub była ze Elearningportal związana, również w tych innych zakresach dochodzi do przetwarzania danych osobowych, o czym osoby, których dane dotyczą, są informowane w ramach poszczególnych zakresów kontaktu lub wzajemnej współpracy.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma jakiekolwiek dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, należy skontaktować się ze E learningportal celem uzyskania dodatkowych informacji.
Elearningportal udzieli wszelkich informacji i niezbędnego wsparcia w realizacji praw osób, których dane dotyczą niezwłocznie i w najszerszym możliwym w danej sytuacji zakresie.
Postanowienia dotyczące użytkowników niebędących Konsumentami i Konsumentami-Przedsiębiorcami:
Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Użytkownika niebędących Konsumentami i Konsumentami-Przedsiębiorcami.
Elearningportal przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika niebędącego Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Elearningportal.
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Elearningportal z tytułu rękojmi za Usługę wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami i Konsumentami-Przedsiębiorcami, Elearningportal może wypowiedzieć Umowę lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Elearningportal, a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Elearningportal.
W odniesieniu do Użytkownika niebędącego Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą Elearningportal może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny.
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd właściwy według siedziby Elearningportal.
Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elearningportal a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia usług dostępnych w Serwisie. informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://elearningportal.pl/ oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu w Serwisie.
W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie, w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.
Nowe postanowienia Regulaminu są stosowane do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie zmian Regulaminu.
Elearningportal może w każdym czasie sprostować zwykłe omyłki pisarskie i redakcyjne Regulaminu. Za zwykłe omyłki pisarskie lub redakcyjne uważa się omyłki, które nie wpływają na prawa i obowiązki stron.
Takie sprostowanie nie stanowi zmiany Regulaminu.
Sprostowanie obowiązuje od chwili opublikowania sprostowanej treści Regulaminu, umowy dotyczące Usług zawarte przed sprostowaniem Regulaminu realizowane będą na nowych zasadach.
Elearningportal dokłada wszelkich starań, by świadczone Usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Elearningportal nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2024 r.